streda 1. júla 2015

Hrad Rudno, málo známy hrad stredného Pohronia


        Ján Kováčik Rudno nad Hronom

     Tento málo známy hrad stredného Pohronia leží nad obcou Rudno nad Hronom na vrchu s príznačným názvom Hrádok (416 m n. m.). Dlhé roky bol nepovšimnutý a neexistujú žiadne staršie písomné pramene, v ktorých by bol čo i len spomenutý. Názov vrchu Hrádok (Hradek) možno registrovať už na banských mapách z prvej polovice 19. storočia, takže tradícia existencie hradu v miestnom názvosloví je pomerne dlhá. Píše sa o ňom tiež v Monografii Tekovskej župy z roku 1902: Obec (Rudno) leží na úpätí hory zvanej Hradek, na ktorej sú pozostatky starého osídlenia... na vrchu Hradek, nad Tekovským Rudnom podľa ľudí bol hrad zbojníkov (osídlili ho asi keď bol opustený).
V roku 1934 existenciu rudnianskeho hradu pripomenul učiteľ a priekopník turizmu Ján Bornemisza (Bojmír). Prvú odbornú obhliadku Hrádku však vykonal až archeológ A. Habovštiak v roku 1964. Súvislý zisťovací archeologický výskum však prebehol až v r. 1985-86 pod vedením A. Ruttkaya, ktorého rok predtým na zaniknutý hrad v Rudne upozornil P. Mosný. Neskôr bol doplnený výskumom Guteka, Matejku a i. v r. 1998-99.

Čo priniesli výskumy:
Stredoveký hrad v Rudne bol vybudovaný na prelome 12. a 13. storočia. Takmer istotne išlo o strážny hrad, ktorý kontroloval dávnu cestu z Pohronia do Pukanca a Krupiny. Dal si ho postaviť pravdepodobne miestny šľachtic. Je možné, že jeho meno je zachované v názve blízkeho sedla Ivankovo. Podľa inej verzie bol Ivanko vojak, ktorý strážil hrad a skamenel, keď ho zabudli vymeniť na stráži. Existencia hradu bola podľa všetkého pomerne krátka a už v 13. storočí sa zmenil na zrúcaninu. 
Pôdorys hradu podľa M. Matejku a ideálna rekonštrukciajeho stavu v 13. storočí, kreslil Peter Gutek
    Hrad Rudno mal tvar elipsy o rozmere 70 x 20-21 m orientovanej SV-JZ. Hrúbka pevnostného múru dosahovala 1,9 m a spolu s ochodzou až 2,5 m. Súčasťou opevnenia boli dve väčšie budovy: strážna hranolová veža blízko vstupu do hradu a obdĺžnikový palác, ktoré vyčleňovali uzavreté a zarovnané nádvorie. V areáli hradu boli aj dve cisterny na zachytávanie dažďovej vody (viď obrázok). Do súčasnosti sa zachovali už len zvyšky muriva a pomerne dobre zachovaný zemný val s priekopou okolo hradu, na ktorom bola kedysi pravdepodobne aj drevená palisáda. V teréne je taktiež stále dobre rozpoznateľná prístupová cesta zo severu. Zaujímavé je, že budovanie tohto kamenného hradu muselo byť pomerne náročné, keďže nikde v bližšom okolí sa nenachádza andezitový lom. Kamene boli ručne vynášané na vrchol hradného kopca a aj dnes ich stále možno nájsť veľké množstvo na jeho svahoch.

Video rekonštruovaného hradu v programe SketchUp 2015 je dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=2GYkB8g5NiY

Zachovalé murivo bývalého paláca
Zachované murivo bývalého paláca (r. 2009)
V archeologických sondách sa našli početné nálezy zlomkov keramiky, kostených, ale aj kovových výrobkov (hrot šípu, okutie rýľa, pozlátená doštička z pracky). V roku 1999 bol nájdený aj starý banícky čakan. Je viac než pravdepodobné, že vznik hradu súvisel aj s raným rozvojom baníctva v obci.
Ukážka úlomkov početnej keramiky a železné čepeľ z 13. storočia
   Už v 80. rokoch minulého storočia bol hrad cieľom rôznych „hľadačov zlata“, ktorých zaujali príbehy miestnych o nenájdenom poklade. Ich amatérske výkopy však spôsobili poškodenie zvyškov hradu, tento záujem nevyhasol ani v nedávnych rokoch, kedy im už pomáhajú rôzne detektory kovov. Často však natrafia na nábojnice z 2. sv. vojny, keďže na hradnom kopci sa počas SNP ukrýval partizán. Ten údajne dokonca vyryl svoje meno do kameňa z bývalého opevnenia
Zimný pohľad na Hrádok, sneh nám ukazuje zemný val okolo bývalého hradu /foto 2014/


Autor: Ján Kováčik, Rudno nad HronomZdroje:
Monografia Tekovskej župy (Bársvármegye monografia) 1902
Ruttkay, A. Stredoveký hrad na vrchu Ivankovo pri Rudne nad Hronom. 1985
Ruttkay, A. Výskum v Rudne nad Hronom. 1986
Ruttkay, A. Zaniknutý hrad v Rudne nad Hronom v kontextoch feudálnych sídiel pred 14. storočím. 2012
Výskum z roku 1999 dostupný na: http://www.pamiatky.net/hrady-a-zamky/rudno-hrad